Wijkvisie

In de wijkvisie leest u alles over de wijkvernieuwing van De Bouwen. Hierin staat beschreven wat er de komende jaren staat te gebeuren.

De Bouwen
U bent hier: Home / Wijkvisie Print artikel

'Ruimtelijke en stedenbouwkundige karakteristieken'

De wijkvisie is een rapport dat beschrijft hoe de wijkvernieuwing vorm moet gaan krijgen.

De wijkvisie beschrijft de bestaande situatie, de problemen die daaruit (kunnen) voortkomen en de noodzaak tot vernieuwen. De wijkvisie is begin 2007 gepresenteerd en is dus te beschouwen als een soort startdocument. Het is natuurlijk wel een momentopname. De ontwikkelingen rond de wijkvernieuwing gaan ondertussen onverminderd door.

De gemeenteraad heeft de wijkvisie in de zomer van 2007 vastgesteld.

 

Wat staat er in de wijkvisie?

 

1. Inleiding Wijkvisie de Bouwen

Wat zijn de grenzen van het plangebied voor de vernieuwing van De Bouwen?

Wat is de opdracht?

Wat is de werkwijze?

 

2. Beschrijving van de wijk

Wat zijn de ruimtelijke en stedenbouwkundige karakteristieken?

Hoe is de bevolking samengesteld?

Welke voorzieningen zijn er?

 

3. Beleidskader

In het kader van welke (eerder gemaakte) afspraken en beleid gaan we aan de slag met de wijkvernieuwing?

Zijn er andere belangrijke onderwerpen waar we rekening mee moeten houden in deze wijkvisie?

 

4. Problematiek en oplossingen

Welke sociale en maatschappelijke problemen zien we in de wijk en hoe denken we die op te lossen?

Hoe willen we omgaan met het aanpassen van de stedenbouwkundige structuur, groen en water en verkeer?

 

5. Integrale visie in hoofdlijnen

Waar in de wijk kunnen hele nieuwe ontwikkelingen plaats vinden?

In welke delen van de wijk vinden we ingrijpende verbetering van woningen of sloop nodig?

 

6. Uitwerking in deelprojecten

Hele nieuwe ontwikkelingen in de wijk + het verbeteren of slopen van bestaande woningen + ingrepen in de openbare ruimte zorgen voor het beschrijven van deelprojecten. Welke zijn dat?

 

7. De kosten en opbrengsten

De berekening van kosten en opbrengsten wordt later toegevoegd.

 

8. Fasering en planning

Planningen worden gedurende de wijkvernieuwing voortdurend aangepast. Kijk voor de actuele stand van zaken elders op de site.

Welke fasering en planning van de vernieuwing staat in de wijkvisie?

 

 

U kunt (delen van) de wijkvisie downloaden op de dossierpagina.

Klik hier om naar de dossierpagina te gaan

 

Antwoordnota
Begin 2007 konden de inwoners van de wijk reageren op de wijkvisie. Van deze mogelijkheid ruimschoots gebruik gemaakt. Medio maart 2007 waren er bij de gemeente 226 reacties binnengekomen, 11 reacties op de toekomstvisie van de Burgemeester Wuiteweg en 215 reacties op de Wijkvisie voor De Bouwen. In de antwoordnota is een overzicht gegeven van de binnengekomen inspraakreacties. De belangrijkste thema's die in de reacties naar voren kwamen zijn:

  1. Vragen over de toekomst van de huidige huurwoning, vragen of men in de woning of buurt kan blijven wonen als de woning ingrijpend wordt opgeknapt of wordt vervangen door nieuwbouw en wat de financiële consequenties zijn;
  2. Het Reidingpark en het wel of niet behouden van de berg;
  3. De verkeersveiligheid, parkeren in eigen buurt en in de wijk als totaal;
  4. De centrale as, water, groen en bebouwing;
  5. Onderhoud en beheer van de huidige buurt.

U kunt  de hele antwoordnota downloaden op de dossierpagina.
Klik hier om naar de dossierpagina te gaan